Geboren   als   Pieter   Sneekes   in   het   Noord-Hollandse   Beverwijk   op   26   november   1919, besloot    hij    op    12    jarige    leeftijd    priester    te    worden    en    vertrok    in    1931    naar    het Internaat/klein    seminarie    van    de    priesters    van    het    Heilig    Hart    van    Jezus    in    Bakel Milheeze.      Hij   maakte   zijn   studie   af   bij   de   paters   van Mill-Hill   maar   dit   was   tijdelijk   en   tijdens   de   oorlogstijd stapte   hij   op   de   fiets   en   kwam   vervolgens   na   veel omzwervingen aan in Grimbergen, België.
België - Grimbergen - 07-11-1945
Op 7 november 1945 is hij ingetreden in het klooster van de Norbertijnen in Grimbergen, België. Hij kreeg het witte Ordekleed op 30 november 1945 in de abdij van Grimbergen van Prelaat Cantinjaeu. Twee jaar later op 29 november 1947 bond hij zich door geloften aan de Orde der Norbertijnen. (tijdelijke professie) De plechtige professie was op 13 april 1950. Na de plechtige professie werd hij door Mgr. Brems op 24 juli 1950 tot diaken gewijd in de prelaat kapel. Op 1 augustus 1950 werd hij in de Abdijkerk van Grimbergen door nuntius Mgr. Cento tot priester gewijd. Op 3 augustus 1950 deed hij zijn eerste plechtige H. Mis in Grimbergen. Op 6 augustus 1950 deed hij zijn eerste plechtige H. Mis in Beverwijk, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.
Ongeveer   9   maanden   na   de   priesterwijding   van   Gregorius   kreeg   Prelaat   van   Heesch,   Abt   in Grimbergen,   het   verzoek   van   Mgr.   Noots   (Abt   Generaal)   om   priesters   te   sturen   naar   Zuid Afrika. Vier confraters waren bereid om met een missie te beginnen in de Kaapprovincie. Drie   jonge   priesters,   Waltman   Smeets,   Albert   Van   Buggenhout   en   Gregoor   Sneekes   en   een broeder die later uitgetreden is. In   april   1951   vierden   ze   in   aanwezigheid   van   alle   confraters   hun   afscheid   in   de   abdij   en   op   22 april   1951   vertrok   hij   met   zijn   confraters   naar   Kaapstad.   Ze   kregen   bij   hun   aankomst   te Worcester   een   kerk   en   een   huis   om   in   te   wonen   van   bisschop   Bruno   Hippel.   Bovendien   werd heel het district van Worcester hen aangewezen als werkterrein. ( bij   zijn   vertrek   uit   Amsterdam,   met   het   schip   de   Bloemfontein,   naar   Zuid   Afrika,   werd   hij door   zijn   zus   en   zwager,   An   en   Ciel   en   4   kinderen,   in   een   kleine   roeiboot   uitgezwaaid,   vlak voor de grote sluizen op het Noordzeekanaal) Gregoor   zou   als   rondtrekkend    priester   gaan   werken   en   bezocht   daarom   op   de   motor   veel plaatsen.   Later   verbleef   hij   o.a.   in   Ashton,   Montagui   en   Ceres waar   hij   een   kerk   met mooie    pastorie    bouwde.    Door    zijn    strijd    tegen    de    apartheid    kreeg    hij problemen    met    de    autoriteiten    waardoor    hij    op    14    januari    1964 terugkeerde naar Vlaanderen. Hij verbleef dertien jaar in Zuid Afrika. Toen   Gregoor   in   Vlaanderen   kwam   waar   in   de   kerken   geen   gebrek   aan priesters   was   en   hij   toch   wilde   werken   werd   hem   door   de   Abt   voorgesteld   om   naar   Oostenrijk te   gaan.   Hier   verbleef   sinds   een   jaar   confrater   Willibrord   Eilers   en   de   nood   aan   priesters   was er erg hoog.
Zuid Afrika - o.a. Ceres - 22-04-1951
Österreich - Japons - 01-09-1964
Uit het kontaktblad (1994) van de abdij in Grimbergen over zijn werk als pastoor in Oostenrijk; Gereon van Boesschoten beschrijft het volgende: De    pastorie    was    in    erbarmelijke    toestand    en    aan    de    kerk    moest    heel    wat gebeuren.   Samen   met   Willibrord   nam   Gregoor   zijn   intrek   in   de   grote pastorie   die   ondertussen   opgeknapt   was.   Willibrord   bleef   er   maar enkele   jaren   en   trok   dan   naar   Blumeau,   Nonndorf   en   Drosendorf   om vandaar   naar   het   Duitse   Ismanning   en   uiteindelijk   Kreuth   am   Tegernsee   te   trekken waar hij nog als pastoor is. (1994). In   1964   was   Gregoor   45   jaar   en   hij   stapte   blij   en   enthousiast   in   het   apostolaat   van   Japons.   De parochie   telde   ongeveer   1.200   zielen,   deze   mensen   wonen   in   Japons      en   in   een achttal   dorpen   hieromheen.   Elk   dorpje   heeft   een   eigen   kapel   en   de   pastoor   gaat regelmatig   zowel   ’s   morgens   als   ’s   avonds   naar   die   kapellen   en   aan   de   zieken   ter plekke wordt de H. Communie gebracht. Wat   oppervlakte   betreft,   is   Japons   de   grootste   parochie   van   de   abdij.   Op   zondag   komen   allen naar   de   hoofdkerk   waar   twee   diensten   zijn.   Veel   jaren   heeft   Gregoor   naast   zijn   werk   als pastoor    godsdienstles    gegeven    in    de    dorpsschool    en    in    Irnfritz.    Alle    pastoors    geven godsdienstles.   De   bevolking   is   grotendeel   agrarisch   en   de   streek   is   weinig   toeristisch   en jarenlang   afgesloten   van   veel   vormen   van   verkeer   en   communicatie.   De   grens   naar het   noorden   was   hermetisch   afgesloten   totdat   in   november   1989   het communisme    verdween.    De    wereld    hield    er    letterlijk    op.    Geen vliegtuigen   te   horen,   geen   doorgaand   verkeer,   alleen   hard   werkende mensen   die   dicht   bij   de   natuur   staan.   De   laatste   jaren   kwam   daar natuurlijk   verandering   in   en   de   weelde   en   luxe   zijn   er   –   zij   het   nog   in   beperkte   mate   zichtbaar   geworden.   Jongeren   studeren   in   Horn,   Krems   en   Wenen   en   velen   zoeken   na   hun huwelijk   elders   een   woonplaats   omdat   de   landbouw   (mede   door   de   Europese   toestanden) weinig   of   geen   toekomst   meer   biedt. Confrater   Sneekes   voelt zich   helemaal   thuis   bij   zijn   mensen,   kent   iedereen   bij   naam   en toenaam,   heeft   er   in   die   jaren   voor   gezorgd   dat   Japons   een bloeiende   geloofsgemeenschap   is   en   samen   met   de   abdij   van Geras,   het   bisdom   en   de   bijdragen   van   de   mensen   heeft   hij   er voor gezorgd dat de kerk een juweeltje geworden is. Van   binnen   en   van   buiten   grondig   gerestaureerd,   de   heerlijke   fresko’s   van   Lukas Kracker   (leerling   van   Paul   Trögel)   vakkundig   hersteld   en   de   zij-altaren   en   hoofdaltaar en   de   oude   kruisweg   opgeknapt.   De   avondverlichting   zorgt   er   voor   dat   iedereen   de kerk   en   toren   ziet   en   de   toegang   tot   de   kerk   die   op   een   heuvel   gelegen   is,   werd vernieuwd   en   vooral   voor   oudere   mensen   toegankelijk   gemaakt.   Met   enige   diplomatie en   een   spaarzame   levensstijl   was   dit   alles   mogelijk   en   is   voortaan   de   naam   van   Gregoor Sneekes   onlosmakelijk   met   Japons   verbonden.   Verleden   jaar   (1993)   liet   hij   op eigen   kosten   een   tabernakel   maken   en   liet   het   abdijwapen   van   Grimbergen   erin graveren. Wat   Gregoor   vooral   geliefd   maakt   is   zijn   uitgesproken   liefde   voor   kinderen   met   wie hij    eenvoudig    en    meesterlijk    en    op    ongekunstelde    wijze    omgaat    zowel    in schoolverband   als   thuis.   Zijn   humor   en   kwinkslagen   getuigen   van   een   optimisme zodat   zelfs   zijn   drie   breukoperaties   en   soms   te   hoge   bloeddruk   er   niet   veel   hinder van hebben. Japons   had   een   oeroud   parochiezaaltje   uit   de   Keizertijd   waar   het   ’s   winters   niet   te   harden   was van   de   kou   en   bij   regen   en   storm   het   lekte   als   een   zeef.   In   samenspraak   met   het gemeentebestuur   kwam   er   een   moderne   polyvalente   zaal   die   gebruikt   wordt   als sportzaal   voor   de   kinderen   van   de   school   en   volwassenen,   als   ontmoetingsplaats voor   ongeveer   500   mensen   en   voorzien   is   van   een   keuken,   douches,      wasge– legenheid en een riante parking.
Beverwijk 26-11-1919
Praten en nadenken over een nieuw orgel gebeurde al in 1993. De   kans   is   groot   dat   er   binnen   afzienbare   tijd   een   nieuw   orgel    komt.   Het   huidige   vertoont   veel slijtage   en   het   model   is   eerder   onaantrekkelijk   te   noemen.   Abt   Joachim   van   Geras   (zelf organist   en   musicoloog)    en   de   jonge   kapelaan   Dominicus,   ook   uit   Geras,     die   orgel   en   muziek   doceerde   voordat   hij   binnenkwam,   hebben   Gregoor bewerkt…    en    er    zijn    al    kontakten    met    orgelbouwers.    Hier    werd    over gesproken in 1993.....
850 Jahre Pfarre Japons (1148 - 1998) Orgelweihe 24-05-1998
Op 24 mei 1998 werd in een plechtige hoogmis het orgel ingewijd.
T er   gelegenheid   van   de   viering   ‘850   Jahre   Pfarre   Japons’   en   natuurlijk   de   ‘orgelwijding’   is   door   het kerkbestuur   van   Japon s   een   boekje   uitgegeven   waarin   hoogwaardigheids   bekleders   een woord   hebben   geschreven      zoals   ook   Pfarrmoderator   Dominicus   Franz   Hofer,   O.Praem.   Een lid    van    het    gemeentebestuur    heeft    een    lijst    van    verdiensten    van    Gregor    Sneekes opgestuurd   naar   de   Nederlandse   gasten,   Frans   Berkhout   heeft   dit   in   een   boekje   verwerkt. De Pfarmoderator schreef het volgende:                   
Daß dieses Staunen vor Gott durch ein auch äußerlich gelungenes neues Orgelwerk und die auf und zusammen mit ihr gespielte Musik interstützt werde, sei allen gewünscht, die das Gotteshaus von Japons betreten. Mit Hochachtung richte ich Worte des Dankes an den unermüdlichen Initiator und Financier, Herrn Pfarrer Gregor Sneekes, und seine treue, lange in der Kirchenmusik tätige Hausfrau, Anna Stamm. Mit kräftiger Unterstützung standen und stehen beiden der Bürgemeister der Marktgemeinde, Josef Spiegel, und der Regenschori und Organist, Norbert Offenberger, zur Seite. Dies Zusammenspiel der Kräfte ist wie der Klang der verschiedenen Pfeifen in einer Orgel ein Bild der verwirklichten Gemeinschaft zum Wohle der Menschen in unsere Pfargemeinden.
Dat   iedereen   uit   Japons   en   omgeving   zeer   begaan   was   met   de   inwijding   van   het   nieuwe   orgel   moge blijken   uit   de   zeer   grote   toestroom   van   mensen   die   de   plechtige   H.   Mis   wilde   bijwonen.   De   kerk   was te   klein   om   alle   mensen   te   herbergen   maar   hierin   was   voorzien,   een   televisie   circuit   zorgde   dat   ook de mensen buiten konden meegenieten van de mooie mis. Door Norbert Offenberger was voor deze gelegenheid een mis gecomponeerd met de naam: “Japonser Orgelmesse für gemischten Chor, Orgel und Instrumentalisten” Na de mis werd een Postludium van J.S. Bach gespeeld. Na   alle   plechtigheid   kon   het   niet   uitblijven   dat   ook   de   inwendige   mens   gesterkt   moest   worden. Midden   tussen   zijn   familie,   twee   Abten,   vele   confraters   en   andere   genodigde   was   Gregoor Sneekes middelpunt van het grote feest dat losbarste.
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad kerk in Beverwijk
Den   Ort   überragens   liegt   die   Pfarkirche   auf   532   m   Höhe   inmitten   eines   Friedhofes.   Um   110 bestand   hier   eine   Filiale   und   1155   wurde   eine   Kircche   zu   Japons   dem   Stift   Geras   bei   seiner Gründung   übergeben,   die   ursprünlich   zur   Pfarre   Pernegg   gehörte.   Seitdem   ist   Japons   als Pfarre    anzusehen.    Im    dreiβigjärigen    Krieg    wurde    sie    1620    zerstört.    1628    begann    der Wiederaufbau.   Die   Sakristei   stammt   aus   dieser   Zeit.   Von   gotischen   Vorgängerbau sind    nur    mehr    Teile    der    Chorpartie    –    zwei    zweigeschossige    Strebepfeiler    mit Pultdächern – einer davon im Rurmgeschoβ erhalten.
Samen    met    de    toenmalige    pastoor    van    Grimbergen,    Werenfried    Wagenaar, trokken   beiden   naar   het   onbekende   Waldviertel ,   een   bosrijke   streek   88   km   ten noorden   van   Wenen,   en   belandden   in   Geras.   Gregoor   zou   in   een   der   oudste Norbertijnerparochies   zijn   werkterrein   vinden.   Het   was   de   parochie   van   de   H.   Laurentius   in Japons,   on ge veer      10   km   van   Geras   verwijderd.   Hij   was   van   af   1   september   1964   ‘Pfarrer’   in Japons.
Gregoor   was   erg   ondernemend,   Hij   ging   in   een   VW   kever   in   één   ruk   van   Oostenrijk   naar Grimbergen   in   België   voor   contact   met   de   confraters   in   de   abdij   waarna hij    door    reed    naar    Nederland    voor    bezoek    aan    zijn    familie.    Op    de terugreizen   naar   Oostenrijk   (augustus   1968)   nam   hij      vaak   familie   mee naar Oostenrijk.
Bezoek aan België en Nederland in 1968
50 jaar priester 6 augustus 2000
Op   6   augustus   2000   vierde   hij   zijn   50   jarig   priesterfeest .   De   feetselijkheden   begonnen met   een   plechtige   hoogmis.   Na   de   hoofdmis   volgende   een   ontbijt   voor   de   gasten   en   alle mensen van Japons
familie Sneekes
26-11-1919  (Gregorius) Pieter Sneekes 21-02-2001
Viering verjaardag 23-11-1994 - 75 jaar – en 30 jaar priester in Japons
Op    23    oktober    1994    bij    gelegenheid van   de   75e   verjaardag   van   hun   herder Gre-goor   Sneekes   werd      het   feit   her  - dacht   dat   hij   er   30   jaar   lang   ononderbroken pastoor    was.        En    dat    werd    gevierd!    In    een overvolle    kerk    met    als    concelebranten    Abt Joachim,   twee      mede-   broeders   en   Sebastiaan, Gereon    van    Boesschoten,    meerdere    junioren van   de   abdij,   het      gemeente   bestuur,   een   afge  - vaardigde     van     Nieder-Österreich,     zong     het plaatselijk   kerkkoor   een      polyfone   H.   Mis   en werd   de   jubilaris   door   maar   liefst   34   misdie  - naars     in     rood     en     wit     en     een          typische Oostenrijkse   muziekkapel   naar   de   kerk   bege  - leid.   Na   de   viering   sprak   de      voorzitter   van   de parochieraad   en   kerkbestuur uit   naam   van   alle verenigingen   en   de      Burgemeester   een   laudatio
uit. Na     de     overhandiging     van     enkele     mooie geschenken   trok   iedereen   naar   de   parochie  - zaal   waar   mannen   en   vrouwen   van   kerkbe  - stuur   en   parochieraad      voor   eten   en   drinken zorgden   en   binnen   twee   uur   hadden   vijfhon  - derd    mensen    wat    ze    verlangden:        Wiener Schnitzel,   Sweinsgebrat   of   een   paar   Würstel. Van      samenwerking      en      gemeenschapszin        gesproken.    Het    ging    er    op    zijn    Oostenrijks aan   toe   en   de   muziek   liet   zich   daarbij   ook niet        onbetuigd.    Kortom    een    feest    om    niet vlug    te    vergeten    voor    alle    inwoners    van Japons   en   hun   herder      die   vergroeid   met   de plaatselijke   bevolking,   dankbaar   met   75   jaar en   zijn   dertig   jaar   priester   zijn   op      één   en dezelfde plaats met trots mag terugzien.
26-11-1919 Gregorius Pieter Sneekes 21-02-2001 familie Sneekes
Pfarrkirche Japons zum hl. Laurenz
Op 29 november 1994 werd hem ‘das Goldenes Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich’ uitgereikt
Frans’ website